Jiyang Zhang, Haochi Zheng, Xiaodong Zhang, Jeffrey VanLooy, Changes in Regional Snowfall in Central North America (1961-2017): Mountain vs. Plains, University of North Dakota, Center for Regional Climate Studies (CRCS), 2020-02-01, 2020-04, https://www.mdpi.com/2076-3263/10/5/157

Jiyang Zhang, Haochi Zheng, Xiaodong Zhang, Jeffrey VanLooy, Changes in Regional Snowfall in Central North America (1961-2017): Mountain vs. Plains, University of North Dakota, Center for Regional Climate Studies (CRCS), 2020-02-01, 2020-04, https://www.mdpi.com/2076-3263/10/5/157</a>